ព្រោះតែជំងឺមួយនេះ បានធ្វើឲ្យប្អូនស្រីម្នាក់នៅកូរ៉េ បានសម្រេ.ចចិត្តបញ្ច.ប់ជិ.វិ..តខ្លួនឯង..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខប្អូនស្រីបានទទួលដំណឹងថា​ប្អូនស្រីម្នាក់​ នៅតំបន់월곡동(ប្រទេសកូរ៉េ)នៅទីក្រុងក្វាងជូ​ធំ​ បានបាត់បង់ជិវិតព្រឹកថ្ងៃទី១៦មីនា២០២៣​​ ដោយសារការធ្វេីអត្តឃាត​ខ្លួនឯង ព្រោះតែជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត។

ពិតជាសោកស្តាយណាស់ មិនដឹងថារូបគាត់មានបញ្ហាអីទេ បានធ្វើឲ្យរូបគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើរឿងនេះទៅវិញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខប្អូនស្រីបានទទួលដំណឹងថា​ប្អូនស្រីម្នាក់​ នៅតំបន់월곡동(ប្រទេសកូរ៉េ)នៅទីក្រុងក្វាងជូ​ធំ​ បានបាត់បង់ជិវិតព្រឹកថ្ងៃទី១៦មីនា២០២៣​​ ដោយសារការធ្វេីអត្តឃាត​ខ្លួនឯង ព្រោះតែជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត។

ពិតជាសោកស្តាយណាស់ មិនដឹងថារូបគាត់មានបញ្ហាអីទេ បានធ្វើឲ្យរូបគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើរឿងនេះទៅវិញ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *