តាមទាន់ និងភ្នែក ប្រពន្ធហួ.សចិត្ត ចេះតែឆ្ងល់ប្តី ខុ.សប្លែ.កច្រើន ការពិតគឺអីចឹងទេ…(មានវិដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វិដេអូមួយនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើន សម្តែងការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះបុរសម្នាក់ ដែលបានប្រព្រឹត្តទង្វើបែបនេះ ចុងក្រោយ ត្រូវប្រពន្ធទាន់និងភ្នែក ដូចចត់បាយអីចឹង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះ យោងតាមប្រភពវិដេអូ ឥន្ត្រីផ្លើស ញូស៍ បានឲ្យដឹងថា »

ប្រពន្ធឆ្ងល់ប្តីចេះតែប្លែក រករឿងហួសហេតុ ខុសប្រក្,រតី ពេលដឹងរឿងពិ,ត ឃើញប្តីមា,នស្រី ក្នុងដួងហរទ័យ ស្ទើរ.គាំ.ង.បេះ.ដូង!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *